Serwis

Ogólne warunki serwisu wózków widłowych

Oferujemy:

 • naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne
 • przeglądy okresowe
 • przeglądy UDT oraz przygotowywanie dokumentacji UDT (z nadzorem odbioru UDT)
 • części zamienne do wszystkich wózków widłowych
 • ogumienie przemysłowe
 • baterie trakcyjne
serwis i naprawa wózków widłowych paletowych

Profesjonalna naprawa wózków widłowych.

Doświadczenie w branży transportu wewnętrznego zdobywamy od 1995 roku i stale podnosimy poziom wykonywanych usług. Bogata wiedza techniczna poparta doświadczeniem oraz chęć stałego rozwijania się zaowocowała rozszerzeniem usług na naprawę wózków widłowych.

TOMTECH oferuje serwis gwarancyjny oraz naprawy pogwarancyjne wszystkich marek wózków widłowych. Staramy się, aby nasze usługi były kompleksowe, dlatego w szybkim czasie specyfikujemy i sprowadzamy części potrzebne do każdej naprawy.

Regularny udział w szkoleniach zorganizowanych przez producentów wózków i szeroki wachlarz części zamiennych pozwala naszym mechanikom na szybką lokalizację i naprawę uszkodzenia.

Procedury zgłoszeń serwisowych

 1. Zgłoszenia awarii przyjmowane są tylko w formie pisemnej na adres mailowy: biuro@tomtech.com.pl, i powinny zawierać:
  • nazwę, typ, numer fabryczny i rok produkcji wózka widłowego,
  • opis usterki,
  • osobę odpowiedzialną za dane zgłoszenie – upoważnioną do odbioru usługi serwisowej i podpisania raportu.
 2. Zgłoszenia, które zostały przesłane po godz.16.00, traktowane są jak zgłoszone następnego dnia roboczego.
 3. W razie problemów z szybkim wysłaniem pisemnego zgłoszenia zalecane jest telefoniczne powiadomienie o usterce.
  Pozwoli to wykorzystać czas oczekiwania na formalne zgłoszenie do sprawnego przygotowania interwencji serwisowej - tel.: (+48) 91 466 82 83 lub (+48) 501 487 000.
 4. Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu serwisowym okoliczności faktyczne zgodne z prawdą.

Usunięcie awarii / usterki

 1. Przyjazd technika w celu zdiagnozowania awarii następuje w najszybszym możliwym czasie, o ile zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany w drodze instrukcji telefonicznej.
 2. Usuwanie awarii następuje w wyznaczonym terminie po zdiagnozowaniu (z zastrzeżeniem jak w p.4.3). W wypadku konieczności importu części czas naprawy wydłuża się o czas ich pozyskania. W przypadku uszkodzeń nietypowych polegających np. na mechanicznym uszkodzeniu urządzenia przez użytkownika, czas oczekiwania na części może ulec szczególnemu wydłużeniu (ze względu na nieprzewidywalny charakter tego typu uszkodzeń).
 3. Wykonanie naprawy następuje po pisemnej akceptacji kosztów naprawy przez Użytkownika; czas usunięcia awarii wydłuża się o czas oczekiwania na akceptację oferty.
 4. Technik powinien mieć zapewnione warunki do wykonania usługi naprawy / przeglądu. Oznacza to udostępnienie mu przez Użytkownika odpowiedniej przestrzeni, w której nie zakłócając pracy w zakładzie będzie mógł skoncentrować się i w spokoju wykonać swoją pracę. W wypadku niedochowania tych warunków technik ma prawo odmówić kontynuacji pracy, a jego wizyta będzie zafakturowania mimo niedokończenia naprawy.
 5. Prawo Użytkownika do bycia poinformowanym o wszystkich istotnych okolicznościach naprawy (wykonane operacje, wymienione części itp.) realizowane jest w fazie odbierania pracy i sporządzania raportu serwisowego.
 6. Do celów naprawy i testowania maszyny po naprawie Użytkownik winien zapewnić serwisowi odpowiednią przestrzeń oraz ładunek.
 7. Technik ma prawo dokumentować swoją pracę poprzez wykonanie zdjęć lub nakręcenie video, przy czym obszar objęty tym dokumentowaniem ogranicza się wyłącznie do pola jego pracy (obszar maszyny lub linii produkcyjnej).

Przegląd / Okresowa konserwacja

 1. Serwis firmy TOMTECH przeprowadza przeglądy diagnostyczno-konserwacyjne (okresowe) w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem maszyny.
 2. Częstotliwość przeglądów w okresie gwarancji określa Gwarant. Wykonanie ich niezbędnym warunkiem utrzymania uprawnień do napraw gwarancyjnych. Zasady dotyczące przeglądów określa Karta Gwarancyjna.
 3. Termin przeglądu ustalany jest każdorazowo z uprawnionym przedstawicielem w zakładzie Użytkownika. Odbywa się w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie przeprowadzenia przeglądu w innych godzinach, obowiązują narzuty zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
 4. Zakres czynności przeglądu okresowego obejmuje kontrolę wszystkich układów maszyny, regulacje, smarowanie i konserwację oraz usuwanie drobnych.
 5. Użytkownik powinien zapewnić dostęp do maszyny w uzgodnionym terminie. Maszyny powinny być umyte przez obsługę, a jeśli nie są i ich stan uniemożliwia wykonanie naprawy lub przeglądu – technik firmy TOMTECH wykona to za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem usług serwisowych, wg faktycznego nakładu czasu.
 6. Uszkodzenia bądź inne dysfunkcje urządzeń stwierdzone w ramach przeglądu, wykraczające poza rutynowe czynności diagnostyczno-konserwacyjne, usuwane są na odrębne pisemne zlecenie za dodatkową opłatą, zgodną z obowiązującym cennikiem, o którym mowa powyżej oraz zgodnie z przedłożoną przez biuro serwisu ofertą kosztorysową.

Cennik

Usługi serwisowe fakturowane są na podstawie Cennika Usług Serwisowych. Koszt usługi składa się z:

 1. kosztu usługi (wg Cennika Usług Serwisowych).
 2. kosztu dojazdu (Cennik Dojazdów)
  • ewentualnie dodatkowo:
   ryczałtu hotelowego, jeśli naprawa wymaga noclegu pracownika serwisu w celu dokończenia naprawy.
 3. Czas pracy jest liczony w jednostkach czasu pracy. Najmniejszą jednostką czasu usługi jest 30 min (0,5h).

Rozliczenie, dokumentacja, płatności

 1. Przeglądy i naprawy dokonywane przez serwis dokumentowane są raportami serwisowymi. Raport serwisowy zawiera opis awarii wg zgłoszenia, diagnozę techniczną, listę wykonanych czynności, listę zamontowanych części oraz godziny pracy i dane dotyczące dojazdu technika. Raport serwisowy jest podstawą do wystawienia faktury (w wypadku usług płatnych).
 2. Użytkownik jest obowiązany zapewnić w zakładzie obecność pracownika upoważnionego do odbioru usługi i podpisania raportu serwisowego. Brak osoby upoważnionej w czasie zakończenia pracy serwisu skutkuje podpisaniem jednostronnym przez technika firmy TOMTECH i jest wystarczająca podstawą do wystawienia faktury. Oczekiwanie na odbiór pracy / podpisanie raportu doliczane jest do czasu pracy technika.
 3. Odebranie pracy od technika poprzez podpisanie raportu oznacza potwierdzenie przez niego danych weryfikowalnych: stan zastany (rodzaj usterki), czas pracy, zakres czynności, wymienione części.
 4. Na uwagi krytyczne ze strony Użytkownika, jego odmienne zdanie co do okoliczności związanych z wykonywaną usługą bądź rodzajem naprawy (gwarancyjna, płatna czy bezpłatna, niegwarancyjna, itp.) przewidziane jest specjalne, dedykowane do tego celu pole na raporcie serwisowym i tam powinny być one wpisane. Niepodpisanie raportu z powodu odmiennego zadania co do okoliczności usługi skutkuje podpisaniem jednostronnym przez technika firmy TOMTECH i stanowić będzie pełnoprawną podstawę do wystawiania faktury za usługę i części.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące zakwalifikowania usługi naprawy jako gwarancyjną (bezpłatną) rozstrzygane są przez Gwaranta. Dla tego celu wymagane jest zawsze przedstawienie mu wadliwych części do ekspertyzy. W wypadku niewydania lub utracenia przez użytkownika tych części maszyn, które miałby podlegać bezpłatnej naprawie, zastosowanie trybu naprawy gwarancyjnej nie będzie możliwa i usługa będzie płatna.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając maszynę do naprawy/przeglądu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości niniejsze ogólne Warunki Serwisu firmy TOMTECH Sp. z o.o.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosowane są ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe

Wyjaśnienia pojęć stosowanych w niniejszych o.w. serwisu:

 • CZAS USŁUGI
  czas, który pracownik serwisu spędził u Klienta w celu wykonania usługi. Do czasu usługi wlicza się: czas wykonywania naprawy/przeglądu, czas oczekiwania na udostępnienie urządzenia do naprawy/przeglądu, czas oczekiwania na podpisanie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.
 • ZGŁOSZENIE AWARII
  za zgłoszenie awarii uznaje się pisemną informację o wystąpieniu usterki lub nieprawidłowym działaniu maszyny.
 • NAPRAWA GWARANCYJNA
  naprawa gwarancyjna to usunięcie usterek w pracy urządzenia będących efektem wad materiałowych lub montażowych, a ujawnionych w okresie gwarancyjnym określonym w Karcie Gwarancyjnej. Jest to usługa bezpłatna. Do napraw gwarancyjnych nie wlicza się wymiany materiałów i części eksploatacyjnych oraz napraw będących wynikiem nieprawidłowej obsługi, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Zakres czynności oraz części nie objęte gwarancją zawarte są w Karcie Gwarancyjnej.
 • NAPRAWA NIEGWARANCYJNA
  naprawa niegwarancyjna dotyczy usterek i wad pracy maszyny powstałych po okresie gwarancyjnym oraz powstałych w okresie gwarancyjnym z przyczyn leżących po stronie klienta. Jest to usługa płatna.
 • PRZEGLĄD
  sprawdzenie stanu technicznego maszyny, wymiana części i materiałów eksploatacyjnych określonych dla danego typu maszyny w Specyfikacji Przeglądu oraz jej konserwacja. Naprawy oraz wymiana części zalecone podczas przeglądu są traktowane jako naprawa nie-gwarancyjna.
 • CZAS REAKCJI
  jest to termin zgłoszenia się przez serwis do zakładu w reakcji na zgłoszenie awarii, poprzez wizytę serwisanta lub – w wypadku usterek usuwalnych przez służby techniczne zakładu – poprzez konsultacje telefoniczną.
 • AWARIA
  jest to stan techniczny maszyny uniemożliwiający jej eksploatację.
 • USTERKA
  jest to stan techniczny maszyny pozwalający na jej użytkowanie, aczkolwiek w ograniczonym zakresie bądź z niepełną funkcjonalnością.
 

Dla maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny strona ta stosuje pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Kliknij przycisk "AKCEPTUJĘ", aby informacja ta więcej się nie wyświetlała.